สมเด็จพระเทพรัตน์ กับการดนตรีไทย
เพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตน์
พระรูปสมเด็จพระเทพรัตน์

สมเด็จพระเทพรัตน์ กับการดนตรีไทย
 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระนิพนธ์บทเพลง
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับงานพระราชดำริเกี่ยวกับดนตรี