รายการพบครูดนตรีไทย

       มรดกวัฒนธรรมด้านการดนตรีของไทยเราเจริญ รุ่งเรืองและสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ได้ ก็เพราะเรามีครูดนตรีผู้เสียสละ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้น ครูคือปูชนียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพ และเทอดทูนบูชาของศิษย์ ท่านเป็นผู้เปี่ยมด้วยภูมิปัญญา มีความสามารถและถึงพร้อมด้วยทักษะดนตรีอันสูงส่ง เป็นผู้อนุรักษ์ ปรับปรุงงานเก่า ประดิษฐ์คิดค้นงานใหม่มอบไว้เป็นสมบัติของชาติ หลายท่านได้จากเราไปแล้ว แต่ชื่อเสียงและคุณูปการแห่งผลงานสร้างสรรค์ของท่านยังยืนยงคงอยู่ เพื่อให้ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ทำความรู้จักกับครูดนตรีไทยผู้ที่เราควร นอบน้อมคารวะ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ จึงขอนำผลงานอันทรงคุณค่าของท่านเหล่านั้นมาให้ท่านได้ร่วมชื่นชม

ดูรายการทั้งหมด
 

รายการสังคีตภิรมย์

       รายการสังคีตภิรมย์ เป็นรายการดนตรีไทยคุณภาพดี สนับสนุนการผลิตโดยฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เคยออกอากาศทั่วประเทศถึง ๖๔ สถานี เป็นเวลานานกว่า ๒๕ ปี ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล และธนาคารกรุงเทพฯ ได้น้อมเกล้าถวายงานนี้แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อพระราชทานเป็นบริการด้านดนตรีแก่สาธารณชน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ท ภายใต้การดำเนินงานของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายการทั้งหมด