ติดต่อ

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา, นครปฐม 73170, ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-800-2680-9 ต่อ 4341, 4268
โทรสาร 02-441-9580

ลักขณา บำรุงชูเกียรติ luckana.bum@mahidol.ac.th
รุ่งนภา แสงระวี rungnapa.srw@mahidol.ac.th