เกี่ยวกับเรา

          ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ได้ จัดตั้งขึ้นในอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบพระชันษา และได้ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุทางดนตรี ในรูปแบบที่หลากหลาย แก่ผู้สนใจกลุ่มต่างๆเรื่อยมา

          จากการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทางห้องสมุดฯจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลเสียงและภาพที่มีอยู่ จากรูปแบบดั้งเดิมมาเป็นระบบดิจิทัล ซึ่งทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ห้องสมุดฯสามารถให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ท (Internet Network)ได้ ซึ่งช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆเป็นไปได้อย่างกว้างขวาง และเอื้ออำนวยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว

          ในปัจจุบันผู้เยี่ยมชมสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้และ download ข้อมูลต่างๆ เช่นเพลงไทยเดิม ซึ่งศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล และฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันผลิตไว้ในรายการ “สังคีตภิรมย์” หนังสือเสียงเดซี่จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง ซึ่งมูลนิธิราชสุดาได้ผลิตไว้ สำหรับผู้พิการทางสายตา และผู้มีปัญหาด้านการอ่าน นอกจากนี้ผู้เยี่ยมชมยังสามารถสืบค้นข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับวิชาการดนตรี ไทยอันหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการศึกษาและวิจัยด้านดนตรีไทย